Dialog techniczny - drutowe centrum elektroerozyjne

Ogłoszenie

 

 

Firma Tarapata Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu dialogu  technicznego,  poprzedzającego wszczęcie  postępowania o udzielenie zmówienia  dla dostawy oraz uruchomienia drutowego centrum elektroerozyjnego w tworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym. Zamówienie będzie realizowane w ramach inwestycji pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii tłoczenia, inżynierii powierzchni oraz automatyzacji i robotyzacji Firmy Tarapata Sp. z o.o." dofinansowanej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr umowy POIR 02.01.00-00-00032/16-00.

 

 

Celem dialogu jest pozyskanie przez Zapraszającego -  informacji, które mogą być wykorzystane do opracowania bardziej szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia , szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. W szczególności oczekuje się, iż dialog pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najbardziej korzystnych rozwiązań technicznych.

 

W toku dialogu Zapraszający będzie oczekiwał :

 

a)     Przedstawienia jak poszczególne wymagania określone poniżej mogą zostać spełnione

b)    Określenia wszystkich składników cenotwórczych mających wpływ na koszt realizacji.
i przedstawienia szacunkowej całkowitej wartości netto  w postaci oferty wstępnej.

c)     Pożądanym jest wskazanie przykładów dotychczasowych realizacji podobnych maszyn.

 

Dialog techniczny będzie prowadzony do 04.08.2017r. Oferty wstępne należy złożyć do 11.08.2017r. za pośrednictwem poczty elektronicznej cbr@tarapata.com

 

W dialog technicznym informacji udzielają:

Marek Mazur marek.mazur@tarapata.com

Marcin Szczur marcin.szczur@tarapata.com

Tel. 17 788 15 14

 

Kod CPV

42630000-1

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki metali

Wstępne parametry techniczne dla przedmiotu dostawy:

1

 Przejazdy osi:

 

− X min 750 mm

 

− Y min 500 mm

 

− Z min 400 mm 

2

Przesuwy  osi U; V  min.750x520 mm

3

Maksymalny kąt cięcia min ±30 stopni

4

Wymiary obrabianego detalu min 1050 x 750 x 400 

5

Maksymalna waga detalu nie mniejsza niż 1500 kg

6

Chłodziarka dielektryka

7

Automatyczne napełnianie wodą zbiornika roboczego

8

Dejonizator; 1 dodatkowy komplet żywicy dejonizującej

9

Oprogramowanie CAD/CAM

10

Pilot obsługi ręcznej

11

Waga maksymalna szpuli drutu min 20kg

12

Grubość drutu od 0.20 do 0.33 mm

13

System automatycznego nawlekania drutu

14

Szatkownica drutu  

15

Kontrola siły naciągu drutu

16

Szybkość cięcia 400 mm²/ min

17

Sterowanie CNC

18

Dotykowy ekran do obsługi maszyny min.15”    

19

Osie X, Y, U i V sterowanie jednocześnie 

20

Ochrona antykolizyjna na wszystkich osiach XYUVZ 

19

Liniały optyczne o rozdzielczości min.0.05µm w osiach X,Y,U,V,Z

20

Centralny, automatyczny system smarowania

21

Automatyczne generowanie technologii obróbczych 

22

Pomiar części [określenie położenia i ustawienia części przed obróbką]

23

Interfejs w j. polskim                                                                                                                                                                           

24

Import formatów 2D oraz 3D

25

Poziom filtracji minimum 5um

26

Automatyczna kontrola poziomu dielektryka

27

Zdalne wsparcie serwisowe

28

Konstrukcja maszyny spełniająca normy CE i standardy bezpieczeństwa

29

Układ oszczędzania energii

30

Oświetlenie przestrzeni roboczej

31

Licznik  czasu pracy generatora

32

Dokumentacja w jez. polskim

Wymagania dodatkowe

1. Okres gwarancji 24 miesiące.

2. Oferent/Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z dostawą przedmiotu zamówienia.
4. Wymagane jest aby urządzenie było fabrycznie nowe.
5. Koszt transportu, instalacji oraz szkolenia w cenie dostawy. Przeprowadzenie szkolenia  dla trzech  osób min. 3 dni.

6. Przewidywany termin dostawy do 18.12.2017r.


Do oferty należy załączyć katalogi producenta z zestawem parametrów technicznych, opisem wyposażenia oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych z przedstawieniem okresu po którym należy dokonać ich wymiany.

Oferta musi zawierać cenę netto wyrażoną w złotych polskich wraz z dostawą oraz uruchomieniem
w siedzibie Zamawiającego.

Jednocześnie zamawiający dopuszcza złożenie oferty w walucie Euro. Kwota wyrażona w Euro zostanie przeliczona przez Zamawiającego wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zakończenia przyjmowania ofert.

Dialog techniczny_drutowe centrum elektroerozyjne.doc - pobierz
Dialog techniczny_drutowe centrum elektroerozyjne.pdf - pobierz


OPTistat - OPTeam S.A.