Zapytanie ofertowe 2018-01-17

W związku z realizacją przez „Firmę Tarapata Sp. z o. o.” inwestycji pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii tłoczenia, inżynierii powierzchni oraz automatyzacji i robotyzacji Firmy Tarapata Sp. z o.o." dofinansowanej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr umowy POIR. 02.01.00-00-0032/16-00, ogłasza postępowanie na wybór Dostawcy przyrządów pomiarowych.

zapytanie ofertowe przyrzady pomiarowe.pdf
oświadczenie.pdf
oświadczenie zgodności z polityka ochrony środowiska.pdf
protokół odbioru końcowego.pdf
umowa.pdf
formularz ofertowy.pdf

informacja o wyniku postępowania.pdf

Pytanie:
Czy możemy zaoferować płytę o rozmiarze 1000 x 630 x 150mm?

Odpowiedź:

W zapytaniu ofertowym wymiar płyty granitowej został określony jako minimum, więc płyta o zaproponowanych wymiarach spełnia ten wymóg o ile jest wykonana w klasie 1.Pytanie:

Proszę o doprecyzowania nazwy „głębokościomierz cyfrowy z zaciskami” (czy ma Pan zdjęcie takiego narzędzia lub numer katalogowy)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może wskazywać numerów katalogowych wyrobu, nie może również sugerować w żaden sposób (np. zdjęciami) danego wyrobu. Użyte w opisie przedmiotu słowo "zacisk" należy rozumieć jako "zaczep" - "Głębokościomierz cyfrowy z zaczepem" .

 

Pytanie:

Czy możemy zaoferować płytę granitową w klasie 0, czyli lepszej niż w zapytaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia płytę granitową wykonaną w klasie 1 i tylko taka jest odpowiednia dla spełnienia tego warunku.


OPTistat - OPTeam S.A.