CSR

Firma Tarapata dba o dobre relacje ze wszystkimi interesariuszami firmy:

a)      pracownikami oraz współpracownikami – poprzez zapewnienie im przyjaznego miejsca pracy i utrzymywaniu wysokiego standardu komunikacji wewnętrznej, zarówno poziomej jak i pionowej

b)      dostawcami produktów i usług – poprzez transparentne zasady współpracy i wysoki poziom wzajemnego zaufania

c)      klientami – poprzez oferowanie im produktów i usług charakteryzujących się, za każdym razem, wysoką jakością

d)      przedstawicielami społeczności lokalnych – poprzez wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjno-sportowej przeznaczonej dla mieszkańców Mielca i okolic

e)      kluczowym interesariuszem każdej współcześnie działającej firmy: środowiskiem naturalnym – poprzez ograniczenie zakresu wpływu firmy na środowisko naturalne i dbałość o wysoki standard kontroli owego wpływu

f)       Instytucjami edukacyjnymi – poprzez budowanie pomostów między edukacyjnym i zawodowym etapem życia młodych ludzi.

Przedstawiciele firmy szczególnie duży nacisk kładą na współpracę z instytucjami edukacyjnymi, zarówno z tymi działającymi lokalnie, jak i takimi o znaczeniu ogólnopolskim i światowym.

Dlatego właśnie utrzymują współpracę ze szkołami działającymi na terenie Mielca i okolic, zapewniając uczniom szkół technicznych możliwość:

a)      odbycia praktyk w firmie Tarapata,

b)      zapoznania się z procesem produkcyjnym od podszewki, na miejscu, na terenie firmy,

c)      skorzystania z udostępnianych materiałów w celu wykonania prób opracowania produktów

Firma stale współpracuje z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zapewniając tej instytucji wsparcie w szkoleniu spawaczy.

Firma dba o lokalny i ponadlokalny rynek pozostając w kontakcie z lokalnymi szkołami, ale też z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa i Politechniką Rzeszowską, systematycznie informując, z odpowiednim wyprzedzeniem, o zapotrzebowaniu w firmie Tarapata na pracowników reprezentujących określony profil specjalizacyjny.

Współpraca z AGH ma, o czym warto wspomnieć, szerszy charakter i przekłada się na wspólne prace badawczo rozwojowe służące opracowaniu i wdrożeniu nowych technologii produkcji.

Budowanie dobrych relacji z pracownikami przekłada się, między innymi, na wspierania godzenia życia zawodowego z prywatnym, poprzez zapewnianie pracownikom:

a)      kart Multi-Sport w ramach Benefit-Systems

b)      refundację wstępu pracowników i ich rodzin na basen

c)      dopłaty do wypoczynku dla dzieci pracowników

d)      udzielanie wsparcia finansowego w przypadku zaistnienia trudnych sytuacji losowych

Firma dba także o rozwój swoich pracowników dając im możliwość uczestniczenia w kursach językowych.

Przedstawiciele firmy są też otwarci i aktywnie, finansowo wspierają lokalne inicjatywy kulturalne, sportowe i edukacyjne oraz religijne, dbając także w ten – pośredni sposób – o lokalną społeczność, ofertę kulturalno-sportowo-edukacyjną kierowaną do mieszkańców Mielca i okolic.

Dbałość o środowisko naturalne przejawia się w firmie Tarapata między innymi w innowacjach technologicznych. W firmie zakończono budowę i oddano do użytku zamknięty obieg wody przeznaczonej do celów przemysłowych.


OPTistat - OPTeam S.A.