Zapytanie ofertowe 2017-06-08

W związku z realizacją przez „Firmę Tarapata sp. z o. o.” inwestycji pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii tłoczenia, inżynierii powierzchni oraz automatyzacji i robotyzacji Firmy Tarapata sp. z o.o." dofinansowanej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr umowy POIR. 02.01.00-00-0032/16-00, ogłasza postępowanie na wybór Dostawcy tokarki konwencjonalnej.

 

 

zapytanie ofertowe na tokarke.pdf - pobierz
zapytanie ofertowe na tokarke.doc - pobierz
formularz ofertowy tokarki.pdf - pobierz
formularz ofertowy tokarki.doc - pobierz
Oświadczenie CBR_POIR2.1_2_2017.pdf - pobierz
Oświadczenie CBR_POIR2.1_2_2017.doc - pobierz

tokarka_wyjasnienia.pdf - pobierz
tokarka_wyjasnienia.doc - pobierz

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pobierz

 

Zapytania z dnia 20.06.2017

 

§4 ust 4.8.

 

Czy istnieje możliwość zmiany warunków płatności na 100% wartości po dostawie.

 

Rozumiemy, że w takim przypadku nie będzie wymagane dostarczenie weksla in blanco.

 

 

 

Nie będzie wymagany weksel in blaco w przypadku gdy płatność 100%  będzie realizowana tylko  po spełnieniu warunków określonych w pkt.4.6 Zapytania Ofertowego, tj. bez uwag.  Przez uwagi Zamawiającego należy rozumieć np. niekompletność dostawy, brak szkolenia itp. W takim przypadku strony wspólnie ustalą termin na uzupełnienie braków, zaś Zamawiający dokona płatności na rzecz dostawcy w wysokości 30% + 50% wartości maszyny, brakujące 20% zostanie wypłacone po usunięciu uwag zamawiającego.

 

 

 

§4 ust 4.9.

 

W ogłoszonym postępowaniu jest mowa o umowie która będzie podpisana z wybranym Dostawcą.

 

Prosimy o przesłanie wzoru umowy.

 

Czy umowa będzie mogła być  negocjowana?

 

Jakie są konsekwencje nie podpisania umowy jeżeli będzie ona zawierała zapisy nieakceptowalne przez sprzedającego, które nie są zawarte w postępowaniu?

 

 

 

Treść umowy będzie ustalona w drodze rozmów między Zamawiającym, a wyłonionym Dostawcą. Zamawiający nie będzie dochodził żadnych roszczeń wobec Dostawcy w przypadku nie podpisania umowy przez obie strony. Umowa będzie zwierała istotne treści z zapytania ofertowego i nie będzie  zwierać sprzecznych warunków w stosunku do zapytania .

 

 

 

§8

 

Kary w zapisie sią nieadekwatnie wysokie. Sugerujemy zmianę wysokości kar za opóźnienie usunięcia wady do wysokości np. 0,5% wartości zamówienia za każdy tydzień opóźnienia.

 

Jak zostanie wyznaczony „dzień na usunięcie wady”. (są wady na usunięcie których wystarczy 3-7 dni a są takie dla których będą wymagane znacznie dłuższe terminy).

 

 

 

Rozbieżności, podczas odbioru, w zakresie wyposażenia lub parametrów mogą wyniknąć np. z różnego zrozumienia zapytania lub oferty.

 

Czy przed nałożeniem kary (5%) istnieje możliwość zmiany satysfakcjonującej obie strony. 

 

 

 

1. Zgodnie z zapisem w pkt.8 Zamawiający oraz Dostawca w drodze rozmów ustalą termin na usunięcie wad stwierdzonych przed podpisaniem protokołu odbioru. Dopiero po przekroczeniu ustalonego terminu, braku możliwości lub woli Dostawcy do usunięcia wad/y Zamawiający będzie naliczał kary. W/w przypadku Zamawiający przewiduje, iż standardowy czas (o ile nie ustalono obustronnie innego) na usunięcie wad będzie wynosił 14 dni. Okres gwarancji maszyny będzie się liczył od momentu usunięcia wad)

 

2. W okresie gwarancyjnym w przypadku stwierdzenia wad/awarii Dostawca podejmie czynności serwisowe w siedzibie Zamawiającego, natomiast Okres gwarancji maszyny będzie ulegał przedłużeniu o czas naprawy (tj okres od zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie do czasu naprawy), a na wymienione części będzie liczony ponownie od momentu wymiany.

 

Oczekiwany przez  Zamawiającego czas naprawy  lub możliwe są inne terminy na podstawie ustalonej umowy z wyłonionym Dostawcą:

 

Czas naprawy dla części dostępnych do 48 godzin może wynosić maksymalnie 3 dni robocze, natomiast dla pozostałych części 7 dni roboczych.

 

W przypadkach skomplikowanych awarii Dostawca ustali wspólnie z Zamawiającym termin ich usunięcia. Jeżeli wyżej wymienione terminy lub ustalone w umowie będą zachowane Zamawiający nie będzie naliczał kar.

 

3. Przed nałożeniem kary (5%) istnieje możliwość zmiany satysfakcjonującej obie strony pod warunkiem, że zmiana taka nie będzie ograniczała możliwości technicznych maszyny poniżej tych jakie przedstawiono w Zapytaniu Ofertowym.

 


OPTistat - OPTeam S.A.