Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

 

§1 Definicje

 

Ogólne Warunki Sprzedaży przyjmują dla użytych pojęć, następujące znaczenie określone w definicjach zamieszczonych w niniejszym paragrafie:

 

1.        Firma Tarapata Sp. z o.o. – Firma Tarapata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (39-300), przy ul. Wojska Polskiego 3 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS 0000128177, NIP: 8171863002, wysokość kapitału zakładowego: 145.000 zł;

2.        Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie na dostawę lub kupująca towar lub/i usługi u Firmy Tarapata Sp. z o.o.

3.        OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży;

4.        Strony – Firma Tarapata Sp. z o.o. i Kupujący;

5.        Towary – rzeczy ruchome, które Kupujący zamówił w Firmie Tarapata Sp. z o.o., zgodnie ze specyfikacją rodzajową, ilościową i jakościową;

6.        Usługi – usługi, w tym usługi na materiale powierzonym przez Kupującego, oferowane do sprzedaży/dostawy przez Firmę Tarapata Sp. z o.o., zamówione przez Kupującego, zgodnie ze specyfikacją rodzajową i jakościową;

7.        Umowa sprzedaży – umowa dostawy, sprzedaży, umowa o odpłatne świadczenie usług oraz każda inna umowa na podstawie, której Firma Tarapata Sp. z o.o. świadczy odpłatnie Usługi lub wydaje i przenosi prawo własności Towarów na rzecz Kupującego;

 

§2 Zasady ogólne

1.        OWS określają̨ zasady zawierania umów sprzedaży Towarów i świadczenia Usług oferowanych przez Firmę Tarapata Sp. z o.o.

2.        OWS sprzedaży stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych przez Firmę Tarapata Sp. z o.o., chyba że strony umowy wyraźnie postanowiły odmiennie. Każde odstępstwo od stosowania OWS lub poszczególnych postanowień OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.        Poprzez zawarcie umowy sprzedaży Kupujący potwierdza, że warunki zostały mu udostępnione i wyraża na nie zgodę, jako na integralną cześć umowy sprzedaży. W przypadku, gdy Kupujący jest w stałych stosunkach handlowych z Firmą Tarapata Sp. z o.o. przyjęcie przezeń OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i sprzedaży Kupującego, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

4.        Odmienne ogólne warunki umów Kupującego nie są wiążące dla Firmy Tarapata Sp. z o.o., chyba że w formie pisemnej pod rygorem nieważności Firma Tarapata Sp. z o.o. wyraziła zgodę na ich obowiązywanie.

5.        W sprawach nieuregulowanych w umowie i/lub w niniejszych OWS stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw, jeżeli zawierają odpowiednie uregulowania. 

6.        Ogólne warunki sprzedaży są udostępnione w siedzibie Firmy Tarapata Sp. z o.o. jak i na stronie internetowej www.tarapata.com

 

 §3 Oferty:

1.     Oferta handlowa przedstawiana Kupującemu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (telefoniczne lub e-mailowe) to pismo lub e-mail skierowany do zindywidualizowanego odbiorcy mający 30 dniowy okres ważności, o ile przedstawiona oferta nie przewiduje innego terminu, wyrażające chęć zawarcia umowy z adresatem.

2.     Oferta handlowa przedstawiona przez Firmę Tarapata nie powoduje automatycznej rezerwacji surowca oraz czasu pracy maszyn potrzebnego do realizacji wyrobów, będących przedmiotem tej oferty.

3.     Reklamy, ogłoszenia i inne informacje handlowe Firmy Tarapata Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji.

§4 Zamówienia i terminy realizacji:

1.        Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego.

2.        Zamówienie może być złożone w formie pisemnej, elektronicznej lub faxem. Zamówienie musi zawierać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do realizacji danego zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do podania niezbędnych informacji takich jak: nazwa i ilość zamawianych produktów, gatunek materiału, z jakiego mają być wykonane, w przypadku usług: rodzaj zamawianej usługi, informacje w jakiej jakości mają być wykonane detale, zakresy tolerancji, dokumentacja techniczna.

3.        W przypadku realizacji zamówień realizowanych w dłuższym okresie czasu Zamawiający zobowiązany jest do przekazania prognoz krótko- i długoterminowych. Sposób przekazania tych danych pozostaje do ustalenia między Kupującym a Sprzedającym. W przypadku, gdy dostarczone informacje będą niekompletne Firma Tarapata zastrzega sobie prawo do wykonywania wyrobów lub usługi na rzecz Kupującego wg ogólnych parametrów technicznych dla danej usługi oraz w oparciu o własne doświadczenia.

4.        Jeżeli dostarczona przez Kupującego dokumentacji nie stanowi inaczej, Firma Tarapata zrealizuje zamówienie na usługi/produkty z dokładnością ISO 2768-cL.

5.        Termin realizacji zamówień jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości technologicznych, dostępności materiału i innych.

6.        Termin realizacji zamówień z materiałów powierzonych przez Kupującego jest liczony od dnia dostawy tego materiału.

7.        Firma Tarapata zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia, jeżeli owa zmiana wynika z okoliczności, na które nie ma wpływu (awaria maszyn, brak dostępności surowca inne). Jednocześnie Firma Tarapata zobowiązuje się do poinformowania klienta o przesunięciu terminu realizacji zamówienia najpóźniej 1 dzień przed ustalonym.

8.        Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia tylko pod warunkiem, że Firma Tarapata nie podjęła jeszcze żadnych działań związanych z realizacją zamówienia, które wiązałyby się z nieodwracalnymi kosztami (wykonanie usługi cięcia, zamówienie materiałów pod zamówienie Kupującego).

§5 Warunki płatności

1.        Wszystkie zamówienia na narzędzia realizowane są dopiero po wpłaceniu zaliczki do zamówienia wynoszącej 30% wartości, że Strony ustaliły inaczej. Potwierdzenie wpłaty może być przesłane na e-mail oraz fax lub zostanie zaksięgowane na naszym koncie bankowym.  Wpłata zaliczki zostanie potwierdzona stosowna fakturą VAT na wpłaconą kwotę.

2.        Transakcje z nowymi kontrahentami są poprzedzone przedpłatą lub płacone gotówką. Po pierwszej transakcji Kupujący może dostać termin płatności wynoszący nie więcej niż 14 dni, chyba że strony ustalą inaczej. Aby uzyskać termin płatności Kupujący musi dostarczyć w formie pisemnej lub elektronicznej dokumenty rejestracyjne swojej firmy do siedziby Firmy Tarapata.

3.        Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówione usługi i towary w terminie ustalonym podczas składania zamówienia. W przypadku niezapłacenia za towar Firma Tarapata Sp. z o.o. będzie podejmować działania umożliwiające spłatę zadłużenia.

4.        Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Firmy Tarapata Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w innych porozumieniach handlowych zawartych pomiędzy Firmą Tarapata Sp. z o.o.  oraz Kupującym, uważane są za skuteczne.

§6  Odbiory i wysyłka towarów

1.        Zamówione produkty / usługi na materiale powierzonym na warunkach EXW i FCA są do odebrania w siedzibie Firmy Tarapata (ul. Wojska Polskiego 3 lub COP-u 15 w Mielcu – Firma Tarapata poinformuje Kupującego, w której lokalizacji można dokonać odbioru) w terminie uzgodnionym na zamówieniu.

2.        Firma Tarapata Sp. z o.o.  dołoży wszelkich starań, aby Towar był przygotowany do odbioru przez Kupującego tak, aby się nie uszkodził.

3.        Firma Tarapata Sp. z o.o.  może nadać paczkę kurierem lub załadować produkty przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczonych usług firm kurierskich lub wskazanego przewoźnika. Jeśli Kupujący nie wskazał przewoźnika, Firma Tarapata Sp. z .o. o. sama decyduje o jego wyborze, jeśli zamówienie dotyczyło również usługi transportu do miejsca wskazanego przez Kupującego.  

§7  Magazynowanie i przechowywanie

1.        Produkty dostarczane przez Firmę Tarapata Sp z o.o. powinny być przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania materiałów, z których zostały wykonane oraz z uwzględnieniem możliwości uszkodzenia.

§8  Reklamacje

1.        Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji ilościowych w dniu dostawy, a wymiarowych i jakościowych w ciągu 7 dni roboczych od dnia odbioru, bądź dostawy produktów, chyba że odrębną umową strony uzgodnią inaczej.

2.        Reklamację będą uwzględniane w przypadkach, gdy dotyczy ona niezgodności z ustaleniami dostarczonymi wraz z zamówieniem przez Kupującego.

3.        Firma Tarapata nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór gatunku przez Zamawiającego. Reklamacje z tego tytułu nie będą akceptowane.

§9 Postanowienia końcowe

1.        Niniejsze OWS obowiązują od 31-05-2019

2.        Wszelkie zmiany OWS pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

3.        Kupujący nie może bez pisemnej uprzedniej zgody Firma Tarapata Sp. z o.o. przenosić jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży na osoby trzecie.

4.        Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Firma Tarapata Sp. z o.o. o zmianie jakichkolwiek jego danych teleadresowych i/lub wszelkich jego danych umożliwiających realizację zamówień przez Firma Tarapata Sp. z o.o..

5.        Firma Tarapata Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki niepodania przez Kupującego w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych, umożliwiających prawidłową realizacje zamówienia.

6.        Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem umowy sprzedaży.

7.        Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Firma Tarapata Sp. z o.o.

 

Współpraca z Firmą Tarapata jest jednoznaczna z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Handlowych.

 

FT-1020, data aktualizacji: 31-05-2019


OPTistat - OPTeam S.A.