Zapytanie ofertowe 2018-06-14

W związku z realizacją przez „Firmę Tarapata Sp. z o. o.” inwestycji pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe technologii tłoczenia, inżynierii powierzchni oraz automatyzacji i robotyzacji Firmy Tarapata Sp. z o.o." dofinansowanej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr umowy POIR. 02.01.00-00-0032/16-00, ogłasza postępowanie na wybór Dostawcy Pakietu oprogramowania specjalistycznego do projektowania narzędzi oraz oprzyrządowania wykorzystywanego w procesach tłoczenia posiadającego zaawansowane funkcje analizy oraz symulacji tłoczenia.

Zapytanie ofertowe.pdf
Protokół odbioru końcowego.pdf
Wzór umowy.pdf
Załącznik nr 1 OFERTA.pdf
Załącznik nr 2 Oświadczenie.pdf

Informacja o wyniku postepowania.pdf


OPTistat - OPTeam S.A.